Finish;   English;   Swedish;

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Cityklinikka

Rekisteriseloste on dokumentti, joka rekisterinpitäjän tulee laatia henkilörekisteristä. Rekisteriselosteesta tulee käydä ilmi rekisterinpitäjän yhteystiedot, mitä henkilötietoja käsitellään, tietojen käsittelyn tarkoitus ja suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteen on oltava nähtävillä rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkossa.
Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot – Cityklinikka

Cityklinikka

Aleksanterinkatu 21 A 4

00100 Helsinki

puh. +358 201 777 288

info@cityklinikka.fi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöltä itseltään ja alaikäisen lapsen huoltajalta.

Konsuultaatiovastauksina tutkimus- ja toimenpidepyyntöihin ja –lähetteisiin sekä tutkimusyksiköiden tuloksina ja lausuntoina.

Ulkopuolisilta tahoilta henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen ja alaikäisen lapsen huoltajalle, mikäli alaikäinen ei ole luovuttamista kieltänyt.

Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen (PotL 9 §).

Ulkopuolisille tahoille henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan kirjallisella suostumuksella tai lainmukaisella luovutusperusteella (esim. Vakuutusyhtiöt, viranomaiset).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Terveydenhuollon potilastiedot on säädetty laissa salassapidettäviksi.

Salassapitovelvollisuudesta (asiakirjasalaisuus ja vaitiolovelvollisuus ) säädetään useissa laeissa kuten mm.:

  •  Henkilötietolaki ( 523/1999, 33 §)
  •  Laki yksityisestä terveydenhuollosta ( 152/1990, 12 §)
  •  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ( 785/1992, 13 §)
  •  Työterveyshuoltolaki ( 1383/2001, 18 §)

Rekisteri on Medipol Oy:n sekä City Clinics Groupin sekä Cityklinikalla työskentelevien itsenäisten ammatinharjoittajien yhteiseen käyttöön tarkoitettu potilasrekisteri, jonka käyttöoikeus on vain hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tiedot tallennetaan yhteiseen rekisteriin henkilön luvalla.

Yksityisasiakkaana henkilöllä on milloin tahansa mahdollisuus kieltää tietojensa tallentaminen yhteiseen rekisteriin. Tällöin potilasasiakirjamerkintöjen luku- ja kirjoitusoikeus on vain ko. käyntiin liittyvällä hoitaneella lääkärillä tai terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Hoitoa koskevien ajanvaraus- ja laskutustietojen sekä tutkimuspyyntöjen ja -vastausten merkitsemistietojen osalta käyttöoikeus on näistä tehtävistä vastaavilla henkilöillä.

Henkilöllä on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee antaa paikan päällä kirjallisesti ja allekirjoitettuna lääkäriaseman johtavalle lääkärille tai toimittaa yrityksen rekisteriasioista vastaavalle nimetylle yhteyshenkilölle (Joonas Jalonen) osoitteeseen ajanvaraus@cityklinikka.fi. Pyyntöä tehtäessä on todistettava henkilöllisyys. Rekisteritiedot luovutetaan pyyntöä seuraavan seitsemän vuorokauden kuluessa.